• log in
  • create an account

Rekrutacja na semestr zimowy i rok akademicki 2022/2023

switch registrations cancel selection

The offer displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

(UJK) biotechnologia, studia I stopnia, stacjonarne

Details
Code UJK_BIOTECH-1-UJK
Organizational unit Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Field of studies Biotechnologia
Form of studies Full-time
Level of education First cycle (Bachelor)
Language(s) of instruction Polish
Admission limit 2
  Ask a question
There is currently no active phase.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (15.04.2022 00:00 – 15.05.2022 23:59)

Studia pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia w UJK w Kielcach prowadzone są zgodnie z wymogami Polskiej Ramy Kwalifikacji. Student w ciągu sześciu semestrów nauki ma zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności. Ten model kształcenia zapewnia praktyczne i teoretyczne przygotowanie absolwenta do projektowania procesów biotechnologicznych, znajomość najnowszych metod biologii doświadczalnej, możliwości współpracowania ze specjalistami z dziedzin pokrewnych.

Absolwent studiów licencjackich w pracy zawodowej potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności oraz przestrzegać zasad etyki i przepisów prawa. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych.

Uzyskany tytuł zawodowy daje możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych.